LỊCH KHAI GIẢNG

 

Văn phòng: 169-171 Đông Phát- Thanh Hóa
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ
Tiếng Nhật N5
N5.112 T2, T4, T6 8h30 – 10h30 11/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.117 T3, T5 17h45 – 19h15 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.106 T3, T5, T7 9h – 11h 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.107 T2, T4, T6 17h45 – 19h15 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.118 T2, T4, T6 19h30 – 21h30 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.110 T7, CN 18h – 20h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.120 T7, CN 9h – 11h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.116 T2, T4, T6 17h45 – 19h15 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.102 T2, T4, T6 8h30 – 10h30 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.108 T2, T4, T6 19h30 – 21h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.114 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.113 T3, T5 9h – 11h 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.119 T3, T5 19h30 – 21h30 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h – 17h 20/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.121 T7, CN 14h00-16h00 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.122 T7, CN 18h – 20h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h – 17h 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.115 T3, T5 14h00-16h00 24/03/2020 Đăng ký
 
 
Vp Thanh Hóa: Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ
Tiếng Nhật N5
N5.112 T2, T4, T6 8h30 – 10h30 11/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.117 T3, T5 17h45 – 19h15 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.106 T3, T5, T7 9h – 11h 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.107 T2, T4, T6 17h45 – 19h15 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.118 T2, T4, T6 19h30 – 21h30 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.110 T7, CN 18h – 20h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.120 T7, CN 9h – 11h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.116 T2, T4, T6 17h45 – 19h15 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.102 T2, T4, T6 8h30 – 10h30 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.108 T2, T4, T6 19h30 – 21h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.114 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.113 T3, T5 9h – 11h 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.119 T3, T5 19h30 – 21h30 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h – 17h 20/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.121 T7, CN 14h00-16h00 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.122 T7, CN 18h – 20h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h – 17h 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.115 T3, T5 14h00-16h00 24/03/2020 Đăng ký